new!358  

1. , ,
,

.
,
,,
,
.

* , ,
!
,
.
,


.


2. ,
, ,

.

,
-
!

,
,
.


         

      


 

 

Dm C B
1.  ,  ,
F Gm
,
A Dm
  
Em-5 A Dm
 .
Dm C B
  ,
F Gm
 ,
A Dm
  
Em-5 A Dm
 
B C Dm
   
B C GsG
 ,
B C Dm
  ,
B C D
 .

Dm C
* , ,
A Dm
 !
F
 ,
C B
  .
Dm C
  ,
A Dm
 
F C 
  
      B
.

2.  ,  
, ,
  
 .
  
 ,
   - 
 !
   
 ,
  ,
 .